Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Văn bản quy phạm pháp luật Văn bản khác  
26/07/2021
Thông tư 01/2021/TT-BXD về việc ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng.
26/07/2021
Thông tư 02/2021/TT-BXD về việc ban hành QCVN 06:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình.
26/07/2021
Thông tư 03/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 04:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư
14/01/2021
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và các văn bản liên quan
28/01/2019
Quyết định số 1380/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt "Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí"
28/01/2019
Quyết định Ban hành quy chế phối hợp trong việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú; hưởng chế độ tử xuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam
22/06/2018
Ngày 12-6-2018, Quốc hội khóa 14, kỳ họp thứ V đã chính thức thông qua Luật An ninh mạng với tỷ lệ tán thành là 86,86% và Luật chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2019.
123
Previous Page 1-15 Next Page