Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng Công tác đảng và công tác chính trị: Quán triệt và triển khai thực hiện mô hình “cán bộ 3 tốt”

Hoạt động CA tỉnh  
Phòng Công tác đảng và công tác chính trị: Quán triệt và triển khai thực hiện mô hình “cán bộ 3 tốt”
Chiều 6/4, phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện mô hình “cán bộ 3 tốt”.
Tại Hội nghị, cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị đã quán triệt đến toàn thể đảng viên, CBCS trong đơn vị về mục đích, yêu cầu, nội dung và các biện pháp thực hiện mô hình “cán bộ 3 tốt”. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, đảng viên, CBCS đã tham gia thảo luận, tích cực đề ra các biện pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm công tác của đơn vị theo nội dung: Tư tưởng tốt, Đạo đức tốt; Công tác tốt. Việc triển khai mô hình nhằm cụ thể hoá Nghị quyết số 02, Kế hoạch 1238 của Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh về tăng cường các biện pháp quản lý, phòng ngừa CBCS vi phạm; Quy định 01 của Đảng ủy Công an Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Cuộc vận động “xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”.
169017412_3834761286608191_3673154958848393709_n.jpg
Đại diện chỉ huy đội, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ trong đơn vị
ký kết thực hiện mô hình
Để mô hình được triển khai hiệu quả, tạo sức lan tỏa, tại Hội nghị, lãnh đạo, chỉ huy các đội, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ và toàn thể CBCS của đơn vị đã ký cam kết thực hiện nghiêm các nội dung của mô hình, qua đó góp phần xây dựng đơn vị đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, CBCS có bản bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm với công việc đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình hiện nay./.
Công an Hà Nam