Nhận diện, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về quân sự, quốc phòng

Thứ ba - 30/04/2024 22:02
Thời gian gần đây, trên một số trang mạng, blog, các thế lực thù địch ra sức tung lên những bài viết mập mờ theo lối “rộng đường dư luận”, cùng thông tin bịa đặt, xuyên tạc để đánh lừa dư luận, gây hoang mang trong xã hội đối với đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng ta. Họ rêu rao rằng, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng là “không phù hợp với Việt Nam”; làm “suy yếu” khả năng quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền, biển đảo; quốc phòng, an ninh là việc riêng của Nhà nước, phải “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” quân đội,… Có kẻ còn trắng trợn nói rằng Việt Nam đang ngấm ngầm “theo chân” nước này để chống nước kia... vì Quân đội nhân dân Việt Nam sợ vũ khí công nghệ cao, đã mất sức chiến đấu; quy kết, buộc tội Đảng ta “không đủ năng lực lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”, tuyên truyền xuyên tạc “Việt Nam đang đứng trước nguy cơ mất biển, đảo”; “bị cô lập”,... Như vậy, có thể thấy mũi nhọn chống phá mới của các thế lực thù địch là hướng vào xuyên tạc đường lối quân sự, quốc phòng và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, chúng ta phải luôn đề cao cảnh giác, chủ động đối phó thắng lợi trước mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Trong đó, nhận diện đúng và kiên quyết đấu tranh, phản bác một cách hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch về quân sự, quốc phòng có ý nghĩa thời sự cấp bách và rất quan trọng hiện nay. Để giúp cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhận diện đúng, từ đó tích cực tham gia đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch về quân sự, quốc phòng, cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp cần chú trọng một số giải pháp quan trọng sau:

Một là, đấu tranh, vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, hạ thấp vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội và lĩnh vực quốc phòng. Theo đó, cần có hình thức đấu tranh hiệu quả nhằm bác bỏ luận điệu cho rằng quân đội ta chỉ phục tùng Nhà nước, không cần phải phục tùng sự lãnh đạo của Đảng; chỉ ra sự phi lý về đòi hỏi bỏ quy định “Lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng” đã hiến định ở Điều 65, Hiến pháp năm 2013. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, làm cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân hiểu rõ sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân Việt Nam là hoàn toàn khách quan nhằm bảo đảm cho quân đội ta luôn đi đúng đường lối chính trị - quân sự của Đảng, làm cho quân đội ta tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, nhân dân; giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội. Đồng thời, kiên quyết đập tan âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội; không mắc mưu thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch.

Hai là, bác bỏ mọi quan điểm xuyên tạc đường lối chính trị - quân sự, quốc phòng của Đảng, vạch trần luận điểm cho rằng quân đội chỉ cần thực hiện chức năng là đội quân chiến đấu, không cần quan tâm đến chức năng là đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất. Cấp ủy, chính quyền, ban, ngành đoàn thể các cấp cần chỉ rõ: quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên đây là nhằm xuyên tạc bản chất, truyền thống tốt đẹp của quân đội ta; tách quân đội ta ra khỏi sự gắn bó máu thịt với nhân dân, sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; “hướng lái” quân đội ta thành “đội quân nhà nghề”, “đánh thuê” không vì mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Đảng; làm cho quân đội ta lệ thuộc vào nước khác, đánh mất bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc. Cùng với đó, giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ âm mưu của các thế lực thù địch là muốn quân đội ta xao nhãng nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, mất phương hướng chính trị, xa rời phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, không còn là quân đội cách mạng, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân… để chúng dễ bề thực hiện mưu đồ “phi chính trị hóa” quân đội ta; thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng.

Ba là, vạch trần quan điểm xuyên tạc, gây mất ổn định chính trị ở một số địa phương có “điểm nóng”, cho rằng sau 49 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ mà đồng bào vẫn nghèo khổ. Luận điểm này cho rằng Đảng, Nhà nước ta không quan tâm đến đời sống của đồng bào khu căn cứ địa cách mạng... Đặc biệt, việc quân đội ta tham gia giải quyết một số vụ việc gây rối ở địa phương, tìm lại cuộc sống yên bình cho nhân dân là rất tốt nhưng chúng lại cho rằng, Đảng, Nhà nước ta sử dụng quân đội để “chống lại nhân dân”... đây là thủ đoạn thâm độc nhằm chia rẽ quân đội với với Đảng, với nhân dân, rất cần phải vạch mặt sự xảo trá này.

Quân đội ta thực hiện chức năng, nhiệm vụ: tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân an tâm sản xuất, kinh doanh, xây dựng cuộc sống mới ổn định, ấm no, hạnh phúc. Đây là bản chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, là thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu về quốc phòng, an ninh mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó. Luận điệu xuyên tạc, chia rẽ mối quan hệ máu thịt của quân đội ta với nhân dân là hoàn toàn vô lý, không thể chấp nhận.

Bốn là, lên án sự xuyên tạc đường lối đối ngoại quốc phòng của Đảng, Nhà nước ta, bóp méo chủ trương “bốn không” của Đảng, Nhà nước Việt Nam, đó là: không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Lợi dụng vào tình hình xung đột giữa Nga và Ucraina, các thế lực thù địch cố tình nói xấu Đảng, Nhà nước ta, các thế lực thù địch xuyên tạc, suy diễn, quy kết sự sai lầm về chính sách đối ngoại quốc phòng của Đảng ta, cho rằng chính sách “bốn không” của Đảng là “tự trói tay chân mình”, là “tự mình cô độc”, “Việt Nam không có bạn bè khi đất nước lâm nạn”, là “đóng cửa”, không phù hợp với thực tế, đi ngược lại xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế... Cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp cần tích cực thông tin, tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rằng, để tồn tại, phát triển trong thế giới đương đại đầy biến động hiện nay, điều quyết định là chúng ta phải có sức mạnh nội lực vững chắc; không thể dựa dẫm, phụ thuộc, trông chờ vào sự trợ giúp từ bên ngoài. Vì vậy, Việt Nam thực hiện “bốn không” là hoàn toàn phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của Việt Nam hiện nay.

Năm là, vạch trần sự xuyên tạc về vấn đề chủ quyền biển, đảo của Việt Nam, bác bỏ luận điệu cho rằng Đảng, Nhà nước ta “nhu nhược, hèn yếu không có những động thái kiên quyết để bảo vệ chủ quyền biển, đảo”; kêu gọi quân đội “đáp trả bằng vũ lực” và tham gia liên minh quân sự với nước khác. Quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta là giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng, mọi sự khác biệt liên quan đến biển, đảo bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, pháp luật quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước. Chúng ta không muốn chiến tranh, cực lực phản đối chiến tranh. Vì vậy, Đảng, Nhà nước, quân đội ta kiên trì đấu tranh khôn khéo, không khiêu khích; không mắc mưu kẻ địch; hết sức kiềm chế, không nổ súng trước; không để nước ngoài lấn chiếm biển, đảo; không để xảy ra xung đột về quân sự, bị cô lập về kinh tế, ngoại giao; tránh lệ thuộc về chính trị, kinh tế.

Sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển, đảo không xuất phát từ tham gia liên minh với một cường quốc nào mà là ở sức mạnh nội sinh, sức mạnh tổng hợp của đất nước, của ý Đảng - lòng dân, ở sự đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, biến “nguy thành cơ” để phát triển bền vững. Kinh nghiệm qua hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc ta chỉ ra rằng không thể dựa vào một nước khác để bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc; chỉ có thể dựa vào chính mình, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, tự vệ, chính nghĩa, nhân văn, nhân đạo cùng với tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè quốc tế thì mới bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Sức mạnh bảo vệ chủ quyền biển, đảo không xuất phát từ tham gia liên minh với một cường quốc nào mà là ở sức mạnh nội sinh, sức mạnh tổng hợp của đất nước, của ý Đảng - lòng dân, ở sự đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, biến “nguy thành cơ” để phát triển bền vững. Kinh nghiệm qua hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc ta chỉ ra rằng không thể dựa vào một nước khác để bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc; chỉ có thể dựa vào chính mình, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, tự vệ, chính nghĩa, nhân văn, nhân đạo cùng với tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè quốc tế thì mới bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Đối với chúng ta, chủ quyền quốc gia, dân tộc, đặc biệt là chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc là thiêng liêng, bất khả xâm phạm; không thể thỏa hiệp, nhân nhượng, lùi bước trước bất cứ điều kiện, sự mặc cả nào. Vì vậy, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, là thượng sách để giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại tá Vũ Văn Tự, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Hà Nam

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây