Công an tỉnh Hà Nam thực hiện thi đua ái quốc theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ sáu - 09/06/2023 00:01
    Đại tá Tô Anh Dũng -  Giám đốc Công an tỉnh
     1. Trong hoàn cảnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc ta diễn ra vô cùng khó khăn, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, hiệu triệu, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ đánh thắng giặc ngoại xâm. Lời kêu gọi thi đua ái quốc cùng với nhiều bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh là những quan điểm, chỉ đạo, định hướng phong trào thi đua yêu nước trong nhiều thập kỷ qua; là cơ sở để Đảng, Nhà nước bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương về thi đua yêu nước, về công tác thi đua - khen thưởng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.
      Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nâng thi đua lên tầm tư tưởng, đường lối chính trị và phương pháp cách mạng. Theo Người, thi đua là một trong những biện pháp của quá trình vận động cách mạng, có ý nghĩa sâu sắc, rộng lớn, thi đua không chỉ khơi dậy tiềm năng sáng tạo của con người, mà quan trọng hơn là cải tạo bản thân con người, nêu cao tinh thần yêu nước, tinh thần quốc tế, làm cho già, trẻ, gái, trai và các tầng lớp nhân dân, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, địa vị xã hội đều hướng tới mục đích chung. Thi đua để mọi người đều làm việc tốt hơn, nhiều hơn;  “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.
          Quán triệt và thực hiện tư tưởng của Người về thi đua ái quốc, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản về phong trào thi đua như: Luật thi đua khen thưởng (2003); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng (2013); Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng... đã góp phần đưa các phong trào thi đua đi vào thực tiễn, tạo chuyển biến sâu sắc của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân về công tác thi đua, khen thưởng. Các phong trào thi đua yêu nước được phát động và triển khai trên nhiều lĩnh vực với nội dung, hình thức phong phú đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sỹ tích cực hưởng ứng tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

         2. Học tập tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; đồng thời, thực hiện những quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam; những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh luôn xác định, công tác thi đua, khen thưởng có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, vừa là mục tiêu, vừa là động lực to lớn thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của toàn lực lượng; trong đó xác định rõ: “Việc đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong Công an tỉnh phải được thực hiện thường xuyên ở tất cả các cấp, các đơn vị, đưa công tác thi đua, khen thưởng đi vào nền nếp, thiết thực, hiệu quả”; do đó, đã tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức, thực hiện có hiệu quả một số nội dung sau:


      Một là, thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức phong trào thi đua tạo điểm nhấn riêng biệt, dễ nhớ, dễ thực hiện; các phong trào thi đua được tập trung hướng về cơ sở, hướng tới giải quyết những “khâu yếu”, “việc khó”, việc mới phát sinh, nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đất nước, của Tỉnh và ngày truyền thống của các lực lượng. Tổ chức phát động thi đua tại Lễ ra quân, Lễ chào cờ đầu tháng, tại các địa chỉ đỏ, các hội nghị, buổi sinh hoạt chuyên đề... Quá trình triển khai các phong trào thi đua, Công an tỉnh đều báo cáo, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an, của Tỉnh, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan báo chí đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền cả trong nội bộ và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nhiều phong trào lớn Công an tỉnh tổ chức họp báo tuyên truyền rộng rãi cả về chủ trương, nội dung, hình thức, như: phong trào “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; đợt thi đua thực hiện chiến dịch 120 ngày, đêm cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử; phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau”; thi đua thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” và của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”... qua đó đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh.

          Hai là, bám sát chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, mà trực tiếp là những chủ trương định hướng lớn của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã chủ động ban hành nhiều văn bản làm hành lang pháp lý để hướng dẫn, chỉ đạo bảo đảm tập trung, thống nhất, chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới, đưa phong trào thi đua, công tác khen thưởng trở thành một biện pháp trụ cột trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mặt công tác Công an như: (1) Ban hành Tiêu chí chấm điểm phong trào thi đua hàng năm để các đơn vị, địa phương đăng ký thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua, giành điểm thi đua cao khi tổng kết, đánh giá phong trào thi đua. (2) Ban hành Quy trình bình xét thi đua, khen thưởng để hướng dẫn các đơn vị thẩm định, đề xuất khen thưởng bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn, hình thức, số lượng, phù hợp với tính chất từng loại thành tích, tương xứng với kết quả đạt được và mức độ công lao, đóng góp, cống hiến của từng tập thể, cá nhân. (3) Ban hành Hướng dẫn về nhận xét, đánh giá và phân loại thi đua theo định kỳ hằng tháng đối với cá nhân theo tiêu chí phân loại 04 mức (A, B, C, D), lấy kết quả bình xét thi đua hàng tháng là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá, suy tôn danh hiệu thi đua hàng năm; qua đó góp phần tạo động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sỹ hăng hái ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ thực tiễn trong đổi mới bình xét phân loại thi đua, nhiều đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ đã gương mẫu, tận tụy, xung kích đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua, mạnh dạn đề xuất, đảm nhận những khâu yếu, việc khó, những vấn đề mới phát sinh, do đó, những địa bàn trọng điểm có dấu hiệu phức tạp về an ninh, trật tự đều được tập trung tham mưu giải quyết kịp thời, hiệu quả.

          Ba là, xác định công tác bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến có vai trò hết sức quan trọng, là hạt nhân thúc đẩy các phong trào thi đua, ngày 19 tháng 3 năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 04; ngày 22 tháng 3 năm 2021, Giám đốc Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 730 về đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025 với 07 nhiệm vụ, giải pháp, chia thành 02 giai đoạn, theo quy trình 04 bước để tập trung xây dựng, bồi dưỡng đối với 174 tập thể và 378 cá nhân, với 510 lĩnh vực đăng ký phấn đấu trở thành điển hình tiên tiến (trong đó có 63 đồng chí lãnh đạo đăng ký chiếm 16%; chỉ huy 136 đồng chí, chiếm 36%; cán bộ 179 đồng chí, chiếm 48%%; 52 đồng chí là nữ, chiếm 14%). Hàng năm, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đều quan tâm tổ chức nhiều hình thức biểu dương, động viên các điển hình tiên tiến như: tổ chức hội nghị giao lưu, biểu dương điển hình tiên tiến; tổ chức cho điển hình tiên tiến đi báo công dâng Bác, đi tham quan, học tập kinh nghiệm thực tế... Qua đó, động viên kịp thời các điển hình tiên tiến tiếp tục ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn là tấm gương sáng để cán bộ, chiến sĩ học tập, noi theo. 

      Bốn là, thực hiện công tác khen thưởng bảo đảm kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch và đúng quy định; chú trọng khen thưởng đối với tập thể nhỏ, lực lượng Công an ở cơ sở và cán bộ, chiến sỹ trực tiếp chiến đấu. Đối với những tập thể, cá nhân lập thành tích đột xuất trong công tác, lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp xuống cơ sở trao thưởng, động viên, khích lệ đối với cán bộ, chiến sỹ; qua đó tạo động lực phấn đấu cho cán bộ, chiến sỹ trong công tác.
5
Bộ Công an tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78. Trong ảnh: Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Tô Lâm - ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng bộ Công an trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022 cho Công an tỉnh Hà Nam, tháng 12/2022.
         Với sự chỉ đạo quyết liệt và những giải pháp đổi mới về công tác thi đua, khen thưởng, toàn lực lượng Công an tỉnh đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thể hiện bản lĩnh chính trị, ý chí kiên trung, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao. Tích cực, chủ động nghiên cứu đề ra trên 100 sáng kiến, cách làm mới, sáng tạo để nâng cao chất lượng, hiệu quả trên tất cả các mặt công tác; xây dựng, triển khai thực hiện 130 quy trình, quy chế trên các lĩnh vực công tác… Đặc biệt, nhiều nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách được Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt ngay trong đêm; cán bộ, chiến sỹ các đơn vị, địa phương thực hiện xuyên đêm kể cả ngày lễ, ngày nghỉ để triển khai kịp thời hiệu quả như công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử; bảo đảm an ninh trật tự các lễ hội, sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh, đã tạo được hình ảnh tốt đẹp trong lòng quần chúng nhân dân. Ghi nhận thành tích đạt được, năm 2019 Công an tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, năm 2021 được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất. Hàng năm đều được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc; trong đó, có 02 năm liên tục (2021, 2022) được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ đơn vị xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua.

          3. Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những thời cơ, thuận lợi và thách thức đan xen, tiềm ẩn và khó lường tác động đến an ninh, trật tự của đất nước. Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục gia tăng các hoạt động chống phá nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ chưa được đẩy lùi và sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. An ninh phi truyền thống, dịch bệnh, thiên tai sẽ diễn biến khó lường. An ninh mạng, an ninh thông tin tiếp tục là những thách thức lớn trong thời gian tới. An ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, nhất là khiếu kiện liên quan đến đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường và các vấn đề liên quan đến đất đai, cơ sở vật chất tôn giáo sẽ tiếp tục phát sinh những vấn đề mới. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội và tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi và có nhiều phương thức, thủ đoạn mới; trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị, an toàn cháy nổ tiếp tục đặt ra nhiều vấn đề cần tập trung giải quyết. Do đó nhiệm vụ của lực lượng Công an tỉnh rất nặng nề, với rất nhiều thách thức. Để góp phần tổ chức, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, Cuộc vận động, thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh Hà Nam sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả một số nội dung sau:

           Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của Bộ Công an, UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các phong trào thi đua, công tác khen thưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa tiêu cực trong công tác thi đua, khen thưởng, tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, không thực chất. Mỗi đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sỹ cần phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu và là hạt nhân trong các phong trào thi đua ở cơ sở, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân trong tình hình mới, làm cho phong trào thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong toàn lực lượng.

        Thứ hai, thường xuyên tham vấn, tranh thủ ý kiến, định hướng của các cơ quan chuyên môn của Bộ Công an, của Tỉnh; tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm của các đơn vị, địa phương, đặc biệt là các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 - Bộ Công an và Khối thi đua Nội chính tỉnh. Trên cơ sở đó nghiên cứu tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, vận dụng những cách làm hay, hiệu quả cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn của đơn vị.

         Thứ ba, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua, cũng như tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt như: tuyên truyền, biểu dương trên các phương tiện thông tin đại chúng; biểu dương ghi Sổ vàng, thông báo gương người tốt, việc tốt; biểu dương tại các hội nghị giao lưu điển hình tiên tiến, tại lễ chào cờ đầu tháng hoặc các buổi giao ban của các đơn vị... tăng cường sự phối hợp với các cơ quan truyền thông ngoài lực lượng Công an để tuyên truyền về phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

         Thứ tư, không ngừng quan tâm, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng chuyên trách và cán bộ kiêm nhiệm ở các đơn vị, tăng cường bổ sung cán bộ có trình độ năng lực, có thực tiễn, tâm huyết, tận tụy với công việc. Đồng thời, thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn, tổ chức tham quan, học tập giữa các đơn vị để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
                                                                                                                                                                                 T.A.D


 

Tác giả: Lê Thị Phượng

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây