Kết luận đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an tại cuộc họp với các thành viên Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Thứ ba - 28/03/2023 08:46
Trang thông tin điện tử Đề án 06/CP tỉnh Hà Nam trân trọng gửi đến độc giả kết luận đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an tại cuộc họp với các thành viên Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Thưa toàn thể các đồng chí!
Sau 01 buổi chiều làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, cuộc họp của chúng ta đã đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Các đồng chí đã nghe Thư ký Tổ công tác trình bày tóm tắt báo cáo. Qua quá trình thảo luận, tôi nhất trí với ý kiến của đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc, Tổ phó Thường trực và nhấn mạnh một số nội dung có tính chất kết luận cuộc họp như sau:
          1. Về nhiệm vụ chung
          (1) Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính khẩn trương có văn bản hướng dẫn 61 khó khăn, vướng mắc và 19 kiến nghị, đề xuất của Thành phố Hà Nội, hoàn thành xong trước 31/3/2023, đây là những vấn đề mà các địa phương gặp vướng mắc trong quá trình triển khai thực tế, rất cần sự hướng dẫn, hỗ trợ của các bộ ngành.
          (2) Tôi cũng giao Thư ký Tổ công tác rà soát những khó khăn, vướng mắc của các địa phương khác trên toàn quốc, tập hợp để gửi các bộ ngành thành viên giải đáp, hướng dẫn
          2. Về pháp lý, tôi đề nghị
          (1) Đồng chí thành viên Tổ Công tác thuộc Bộ Tư pháp tiếp tục đôn đốc 13 bộ, ngành còn lại khẩn trương báo cáo kết quả rà soát, đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung để chuyển đổi quy trình, phương thức thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công từ trực tiếp sang môi trường điện tử; đôn đốc 17 bộ, ngành rà soát bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Đề án 06, đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, hoàn thành việc rà soát trước 31/3/2023. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ tổng hợp, đề xuất sửa đổi để có căn cứ pháp lý triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06
          (2) Đồng chí thành viên Tổ Công tác thuộc Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện Ban hành hướng dẫn về lưu trữ điện tử trên cơ sở quy định hiện hành của pháp luật về lưu trữ để các bộ, ngành, địa phương thực hiện lưu trữ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; khai thác, tái sử dụng dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính.
          (3) Các đồng chí thành viên Tổ công tác khẩn trương rà soát, sửa đổi 48 Thông tư, Quyết định, văn bản pháp luật thuộc thẩm quyền có quy định việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, xác nhận thông tin tại nơi cư trú thuộc trách nhiệm của đơn vị mình. Công bố công khai các thủ tục hành chính có liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, xác nhận thông tin tại nơi cư trú, làm cơ sở cho các địa phương công bố, công khai và tổ chức thực hiện.
          Vấn đề này, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản 1472, ngày 09/3/2023 thông báo đến các đồng chí, chúng ta cần thực hiện nghiêm túc, để tạo tiện lợi nhất cho người dân, đặc biệt là Bộ Giáo dục và Đào tạo có 05 Thông tư, 02 Quyết định cần sửa đổi, liên quan đến các vấn đề về chuyển trường, tiếp nhận học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, xét tốt nghiệp trung học phổ thông…liên quan trực tiếp đến quyền lợi của học sinh và phụ huynh học sinh trong giai đoạn chuẩn bị các kỳ thi trong năm 2023…. Tôi đề nghị Văn phòng Chính phủ chủ trì, tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành thực hiện.
          (4) Để khẩn trương hoàn thành Nghị định quy định danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia; việc xây dựng, cập nhật, duy trì và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia theo trình tự rút gọn, chúng ta đã có kinh nghiệm trong xây dựng Nghị định 104/2022/NĐ-CP, ngày 21/12/2022 về sửa đổi, bổ sung 19 Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, tôi đề nghị đồng chí thành viên Tổ Công tác thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, khẩn trương thành lập Tổ nghiên cứu xây dựng Nghị định, phân công các thành viên triển khai, chúng ta phấn đấu trình Chính phủ ban hành trong tháng 5/2023.
          3. Về dịch vụ công, tôi đề nghị
          (1) Đối với 02 thủ tục hành chính liên thông “đăng ký khai sinh – đăng ký thường trú – cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi” và “đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú – trợ cấp mai táng phí”, tôi đề nghị  thành viên Tổ Công tác thuộc Văn phòng Chính phủ sớm ban hành quy trình; hoàn thiện báo cáo đánh giá kết quả triển khai thử nghiệm, làm cơ sở để chúng ta sẽ sơ kết, đánh giá kết quả trước khi triển khai nhân rộng trên toàn quốc. Chúng ta phấn đấu triển khai nhiệm vụ này trong tháng 4/2023, đồng thời, để hoàn thiện các điều kiện liên quan, tôi đề nghị:
          Đồng chí thành viên Tổ Công tác thuộc Bộ Tư pháp khẩn trương chỉ đạo hoàn thành nâng cấp hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung, hoàn thiện chức năng cấp Giấy khai sinh điện tử, Trích lục khai tử điện tử để đồng bộ lên phần mềm dịch vụ công liên thông. Hoàn thành trước 31/3/2023
          Đồng chí thành viên Tổ Công tác thuộc Bộ Y tế tiếp tục đôn đốc các cơ sở y tế trên toàn quốc đẩy nhanh tiến độ chuyển dữ liệu về Giấy chứng sinh điện tử, Giấy báo tử điện tử thông qua hạ tầng của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam kết nối với hệ thống phần mềm dịch vụ công liên thông
          - Đồng chí thành viên Tổ Công tác thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đẩy nhanh tiến độ tập hợp cơ sở dữ liệu người có công để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, phấn đấu để người dân không phải cung cấp bản quyết định giấy về người có công để thực hiện thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng
          (2) Thành viên tổ công tác thuộc Văn phòng Chính phủ khẩn trương ban hành Thông tư quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, hoàn thành xong trong tháng 4/2023; tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đảm bảo không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin nhiều lần khi thực hiện các thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa các cấp theo lộ trình tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08 tháng 05 năm 2022 của Chính phủ.
          (3) Thành viên Tổ công tác thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thành hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương trong việc áp dụng xác thực chữ ký số được tích hợp trong ứng dụng trên thiết bị di động, phục vụ cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Ban hành trước 31/3/2023.
          4. Về phát triển kinh tế, xã hội
          (1) Tôi biểu dương thành viên Tổ công tác thuộc Bộ Tài chính đã tích cực triển khai giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với dịch vụ ăn uống, đã có 10.076 doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng với 1,7 triệu hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chống thất thu thuế, thất thu ngân sách với số tiền 49,7 tỷ đồng. Tôi đề nghị thành viên Tổ công tác thuộc Bộ Tài chính tiếp tục triển khai đối với các ngành, lĩnh vực khác như: nhà hàng, khách sạn, bán lẻ hàng tiêu dùng, siêu thị, trung tâm thương mại, dịch vụ vui chơi, giải trí để đẩy mạnh chống thất thu thuế, thất thu ngân sách. Làm đến đâu, chúng ta tuyên truyền đến đấy để người dân biết.
          (2) Để tập trung đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt, tôi đề nghị thành viên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai chi trả qua tài khoản cho 100% các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội (đã đăng ký tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản mobile money,...) từ ngân sách nhà nước, thực hiện thường xuyênbảo đảm chính xác, nhanh chóng, tiện lợi, kịp thời. Thông báo và tuyên truyền công khai đối với kết quả nổi bật của các địa phương đã thực hiện.
          (3) Giao Thư ký Tổ công tác tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh việc làm sạch dữ liệu thông tin tín dụng, đồng bộ mã số định danh và mã số tín dụng theo lộ trình chúng ta đã đề ra phải hoàn thành trong tháng 6/2023; kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ các hoạt động nghiệp vụ của tổ chức tín dụng
          5. Về phát triển công dân số: Hiện nay, Bộ Công an chúng tôi đã chỉ đạo Công an các địa phương đẩy mạnh việc cấp CCCD gắn chip cho số công dân sinh năm 2004, 2005, 2007, 2008, đang tập trung hoàn thành việc cấp CCCD cho 257.762 trường hợp thường trú có mặt tại địa bàn chưa được cấp CCCD, tôi đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục, các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn toàn quốc phối hợp với lực lượng Công an cơ sở trong quá trình thu nhận hồ sơ để hoàn thành, cấp đủ CCCD cho các cháu học sinh, phục vụ thi chuyển cấp, thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia. Hoàn thành xong trong tháng 4/2023
          6. Về hạ tầng, đảm bảo an ninh an toàn
          Tôi đề nghị thành viên Tổ công tác thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thiện Dự thảo “Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, trong đó, tổng hợp Trung tâm dữ liệu quốc gia do Bộ Công an đề xuất triển khai vào Quy hoạch, trình Chính phủ trong trước 31/3/2023.
          Để tiếp tục đôn đốc 23 bộ ngành đảm bảo an ninh an toàn theo hướng dẫn 1552, ngày 26/4/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổ Công tác đã có văn bản số 833 đôn đốc các bộ, ngành sớm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật phục vụ triển khai Đề án 06, tôi đề nghị thành viên tổ công tác thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục đôn đốc các đơn vị, phối hợp với Bộ Công an kiểm tra, phấn đấu hoàn thành trong tháng 5/2023.
          7. Để thúc đẩy tiến độ kết nối, chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các bộ, ngành đang chậm tiến độ, tôi đề nghị thành viên Tổ Công tác thuộc Văn phòng Chính phủ báo cáo đề xuất Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với các đơn vị Thanh tra Chính phủ; Bộ Khoa học Công nghệ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong đầu tháng 4/2023 để chỉ đạo, hoàn thiện dữ liệu, hệ thống, đảm bảo an ninh an toàn để kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo lộ trình Đề án.
          Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát toàn bộ các hệ thống bản đồ hành chính quốc gia, thống nhất lựa chọn công nghệ bản đồ số phục vụ cho việc xây dựng, cập nhật, quản lý dữ liệu địa chỉ số về đất đai và nhà ở, trên cơ sở tận dụng các hạ tầng, dữ liệu đã có. Hoàn thành trong tháng 4/2023
          Bộ Thông tin và truyền thông có lộ trình rà soát, đề xuất sửa đổi các Thông tư, văn bản có liên quan, thống nhất sử dụng định danh điện tử VNeID để làm sạch dữ liệu và tạo lập tài khoản mới đối với thông tin thuê bao di động
          8. Về nguồn lực triển khai Đề án, tôi đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch đầu tư tiếp tục đôn đốc các bộ ngành, địa phương rà soát các hạng mục đầu tư, hướng dẫn bố trí nguồn kinh phí chi đầu tư hay chi thường xuyên để các bộ, ngành, địa phương thực hiện, hoàn thành việc đôn đốc, rà soát trước 31/3/2023. Hướng dẫn Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao bố trí nguồn kinh phí để triển khai Đề án 06
          9. Đối với Bộ Giao thông Vận tải: tôi đề nghị các đồng chí quan tâm, đề xuất sửa đổi Luật Giao thông đường bộ và chủ động sửa đổi các Thông tư của đơn vị mình (như: Thông tư số 12, ngày 15/4/2017 quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; Thông tư số 01, ngày 27/01/2021 về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế), để có căn cứ pháp lý, thúc đẩy việc tích hợp, sử dụng giấy phép lái xe trên ứng dụng định danh điện tử (VNeID), tạo thuận lợi cho người dân không phải mang nhiều giấy tờ.
          Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an đánh giá kết quả thử nghiệm xác thực sinh trắc học khi công dân lên tàu bay tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi trong tháng 3/2023, xây dựng phương án triển khai đảm bảo tối đa hóa hiệu quả giám sát an ninh hàng không để chúng ta phấn đấu triển khai tại các sân bay khác trên toàn quốc trong năm 2023.    
          10. Để đảm bảo cấp điện kịp thời cho các Trung tâm dữ liệu Quốc gia, Trung tâm dữ liệu vùng, Tổ công tác sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương sớm hoàn thiện dự thảo Quy hoạch điện 8, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt, tôi đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam quan tâm, phối hợp để triển khai, đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp điện cho các Trung tâm dữ liệu   
          Nhân dịp Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tôi xin gửi tới các đồng chí thành viên Tổ công tác cùng toàn thể các đồng chí lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.
          Xin trân trọng cảm ơn!
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây