UBKT Đảng uỷ Công an Hà Nam: Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ Công an tỉnh

Thứ hai - 02/10/2023 21:30
Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn Cách mạng; đổi mới và nâng cao phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức làm cho Đảng ta đủ sức lãnh đạo sự nghiệp cách mạng mà Nhân dân ta tin tưởng, giao phó. Với nhiệm vụ, trọng trách đó, cách đây 75 năm, ngày 16/10/1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng ta, từ đó ban kiểm tra của cấp ủy (nay là Ủy ban kiểm tra) được thành lập từ Trung ương đến cơ sở. Cùng với sự phát triển của ngành Kiểm tra Đảng, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam luôn khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao trong công tác lãnh đạo của Đảng và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm ANCT, TTATXH của địa phương.
         Thực tiễn lãnh đạo của Đảng ta từ khi thành lập đến nay đã khẳng định: Kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo của Đảng; lãnh đạo phải có kiểm tra, giám sát, lãnh đạo mà không kiểm tra, giám sát thì coi như không có lãnh đạo. Công tác kiểm tra, giám sát có vị trí, vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, trường tồn, lãnh đạo Nhà nước và xã hội thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bởi vậy, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đảng ta luôn đặt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong Đảng giữ vị trí then chốt.
       Đối với Công an tỉnh Hà Nam, từ khi tái lập tỉnh - năm 1997 đến nay, hoạt động của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh luôn gắn với hoạt động của Đảng bộ Công an tỉnh phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH trong tình hình mới. Lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh và đội ngũ cán bộ kiểm tra qua các thời kỳ trong Đảng bộ đã nỗ lực, vượt qua khó khăn, thử thách, gương mẫu giữ gìn phẩm chất, đạo đức của người đảng viên, thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, xây đắp nên truyền thống vẻ vang của Công an tỉnh nhà.
IMG 0283
Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Lễ ra mắt cuốn “Cẩm nang công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng”.
Trong ảnh: Đại tá Kiều Hữu Tuyển - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chứng kiến lễ ra mắt cuốn cẩm nang.
             Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam hiện có 26 Chi, Đảng bộ cơ sở; 06 Đảng bộ Công an huyện, thị xã, thành phố và 109 Chi bộ Công an xã, phường, thị trấn. Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Những năm qua, Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam luôn bám sát chủ trương, quy định của Đảng, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, đề ra phương hướng, lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả, toàn diện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND. Thường xuyên đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ. Nội dung kiểm tra, giám sát đi vào trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh phức tạp, nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, được dư luận xã hội quan tâm.
IMGP1024
Đoàn công tác của BTV Đảng uỷ Công an tỉnh tổ chức kiểm tra đối với Chi bộ phòng An ninh kinh tế về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp uỷ, cấp trên.
         Với phương châm “Chủ động, đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Công an tỉnh”, 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Đảng ủy Công an tỉnh và các cấp ủy Đảng, Ủy ban Kiểm tra và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp trong Đảng bộ đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ do cấp ủy giao. Chủ động tham mưu Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; tham mưu xây dựng ban hành trên 700 văn bản là hành lang pháp lý quan trọng như: Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy CAT với các Huyện ủy, Thành ủy, Nghị quyết chuyên đề, Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 12 của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.
          Căn cứ vào chỉ đạo của cấp ủy, UBKT cấp trên và tình hình thực tế, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng chương trình công tác, tập trung vào những nội dung trọng tâm như: Kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên trong chấp hành các Nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp ủy cấp trên về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng gắn với công tác bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH trên địa bàn toàn tỉnh, việc thực hiện nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, chấp hành quy chế làm việc, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác cán bộ, công tác quản lý sử dụng tài chính, tài sản công...
          Cùng với việc tham mưu cấp ủy lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng quy định. Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Công an tỉnh đã tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp với các đơn vị chức năng trong Đảng bộ Công an tỉnh như: Thanh tra, Phòng tổ chức, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Phòng Tham mưu hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Phối hợp với cấp ủy và UBKT 6/6 huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát đối với tất cả Đảng bộ Công an các huyện, thị xã, thành phố. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã có gần 400 lượt tổ chức đảng và gần 2.800 lượt đảng viên được kiểm tra, giám sát. Trong đó, cấp ủy đảng các cấp đã tiến hành kiểm tra 123 tổ chức đảng, 950 đảng viên và giám sát 128 tổ chức đảng, 775 đảng viên; Ủy ban Kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra 82 tổ chức đảng, giám sát 65 tổ chức đảng và 1.061 đảng viên…
         Qua thực tiễn công tác, có thể khẳng định rằng, những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng bộ Công an tỉnh Hà Nam đã có nhiều đổi mới, được thực hiện bài bản, bảo đảm đúng quy trình, quy định của Đảng; số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề ngày càng tăng, nội dung kiểm tra đi vào trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, được dư luận quan tâm; công tác hậu kiểm và tự kiểm tra được quan tâm chú trọng; công tác nắm tình hình và giám sát thường xuyên được tăng cường; các quy chế phối hợp được thực hiện nghiêm túc, đi vào nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực. Công tác hướng dẫn nghiệp vụ, công tác sơ, tổng kết các chuyên đề, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn được duy trì thực hiện nghiêm túc; hiệu quả công tác tuyên truyền ngày càng được nâng cao.
          Việc làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đã giúp các cấp uỷ đánh giá đúng việc chấp hành của tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên, kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, từ đó có nhận thức sâu sắc hơn về nội dung cần tập trung chỉ đạo và trách nhiệm của các cấp uỷ đảng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Công an tỉnh đã nâng cao trách nhiệm, vai trò, gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật thực hiện nếp sống văn hoá. Đảng viên, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh có sự chuyển biến tích cực trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác, trách nhiệm với công việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân. Hệ thống quy trình, quy chế, quy định, nội quy công tác từ Công an tỉnh đến các đơn vị cơ sở được xây dựng bổ sung hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc. Tình trạng sai phạm kỷ luật, nhất là về đạo đức, lối sống của đảng viên, cán bộ, chiến sỹ hàng năm giảm dần, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh.
         Phải khẳng định rằng, 75 năm qua, từ thực tế công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng ở các cấp cho thấy: Đơn vị, địa phương nào cấp ủy coi trọng, chỉ đạo sát sao công tác kiểm tra, giám sát và chủ động thực hiện thường xuyên, toàn diện thì tổ chức Đảng nơi đó luôn vững mạnh; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng đơn vị, địa phương đó được nâng lên và hiệu quả, chất lượng nhiệm vụ có chuyển biến tích cực, đáp ứng tốt công tác Công an trong tình hình hiện nay. Vì vậy, để tiếp tục phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, góp phần xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, UBKT các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng trong Đảng bộ Công an tỉnh luôn kế thừa thành tựu và tiếp bước các thế hệ đi trước, nêu cao tinh thần trách nhiệm và phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành Kiểm tra đảng “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”, đóng góp xứng đáng vào công cuộc giữ gìn ANCT, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân tỉnh nhà./.

                                                                       Thượng tá Lê Thị Cúc - Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT

                                                                              Thủ trưởng Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây