Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện pháp luật về an ninh trật tự, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới

Thứ năm - 09/11/2023 08:58
Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn coi trọng, quan tâm đặc biệt và chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật về an ninh, trật tự....

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật nói chung và pháp luật về an ninh, trật tự nói riêng, thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn coi trọng, quan tâm đặc biệt và chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành và ban hành theo thẩm quyền hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật về an ninh, trật tự; qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước, “kẽ hở” pháp luật để tham mưu bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo khuôn khổ pháp lý ngày càng hoàn chỉnh để lực lượng Công an nhân dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tham gia xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bộ Công an là một trong những bộ, ngành tích cực đi đầu trong xây dựng và hoàn thiện thể chế. Chỉ tính riêng từ tháng 11 năm 2022 đến nay, Bộ Công an đã chủ trì soạn thảo, trình Quốc hội ban hành 2 Luật (gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam); trình Quốc hội ban hành 1 Nghị quyết (Nghị quyết số 73/2022/QH15 về thí điểm cấp quyền lựa chọn sửa dụng biển số ô tô thông qua đấu giá). Trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến 2 dự án Luật tại Kỳ họp thứ 5 và sẽ xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 6 này, gồm: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Căn cước. Tiếp tục tập trung hoàn thành việc lập hồ sơ đề nghị xây dựng 6 dự án Luật để báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Bộ Công an đã chủ trì xây dựng, trình Chính phủ ban hành 9 Nghị định của Chính phủ, 2 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; cùng với đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành 64 Thông tư và liên tịch ban hành 3 Thông tư quy định về các lĩnh vực liên quan an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Chung tay lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật (*) -0
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, kịp thời đưa chính sách pháp luật vào thực tiễn, phục vụ các mặt công tác công an, như: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an đăng tải, giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về an ninh, trật tự trên môi trường mạng Internet; Người phát ngôn Bộ công an thực hiện chức năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Nhiều cuộc thi tìm hiểu về pháp luật đã thu hút được đông đảo cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia; các hoạt động đối thoại về chính sách, pháp luật giữa cơ quan Công an với người dân, doanh nghiệp đã giúp người dân tiếp cận thông tin pháp luật nhanh chóng, tiện lợi; thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, tạo sự đồng thuận trong xã hội và được nhân dân hưởng ứng tích cực bởi những tiện ích mang lại.

Mới đây, Bộ Công an đã thành lập Trang thông tin Bộ Công an trên nền tảng mạng xã hội Facebook, một trong những kênh thông tin chính thống của lực lượng Công an nhân dân, nhằm đưa thông tin, chính sách pháp luật đến nhanh hơn, gần gũi hơn với nhân dân, qua đó cũng cảnh báo những thủ đoạn mới của tội phạm và các dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật; đấu tranh, phản bác với thông tin sai trái, thù địch, xấu độc, tin giả, tin sai sự thật trên mạng xã hội, tăng cường uy tín,hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Đây là sự đổi mới trong cách thức cung cấp thông tin tuyên truyền, bước đầu thu hút được sự quan tâm của công chúng trên nền tảng mạng xã hội.

Trong những kết quả, thành tích mà Công an đơn vị, địa phương đạt được trong tổ chức thực hiện và hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, luôn có sự đồng hành, giúp đỡ, hỗ trợ của các ban, bộ, ngành Trung ương, tổ chức chính trị - xã hội, cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan báo chí, truyền thông đối với lực lượng Công an nhân dân trong công tác xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật.

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện pháp luật về an ninh trật tự, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới -0
Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Công an nhân dân và hợp tác quốc tế về đấu tranh phòng, chống tội phạm.  

Trong thời gian tới, tình hình thế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức mới đan xen. An ninh truyền thống và phi truyền thống diễn biến phức tạp; âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch ngày càng tinh vi, xảo quyệt; tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự diễn biến phức tạp, khó lường, với tính chất, mức độ nghiêm trọng ngày càng cao; sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ... tác động sâu sắc, đa chiều đến môi trường an ninh, trật tự của đất nước ta, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói chung, công tác xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật về an ninh, trật tự nói riêng. Để tiếp tục phát huy vai trò, ý nghĩa thiết thực, hiệu quả của việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tiếp tục tăng cường xây dựng và hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Bộ Công an tập trung thực hiện những nhiệm vụ, công tác trọng tâm, đó là:

Một là, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo liên quan công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, nổi bật là: Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng; Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Kết luận số 19 của Bộ Chính trị về định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15; Kết luận số 80 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Nghị quyết số 09 của Đảng ủy CATW về tiếp tục hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự đến năm 2026, định hướng đến năm 2030;...

Hai là, cấp uỷ, thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm chính, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về an ninh, trật tự, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, ổn định; bám sát, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; đề cao kỷ luật, kỷ cương, phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong nghiên cứu, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; khắc phục triệt để tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy phạm pháp luật, gắn kết chặt chẽ xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật.

Ba là, tăng cường năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật, đặc biệt là việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân, tổ chức về tình hình thi hành pháp luật về an ninh, trật tự. Đẩy mạnh kiểm tra việc tổ chức thi hành pháp luật trong Công an nhân dân, trong đó cần lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm để tiến hành kiểm tra. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật trong quá trình thực thi công vụ và các hành vi lợi dụng việc xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật để xâm hại an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bốn là, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng lấy người dân làm trung tâm và phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng đối tượng, lĩnh vực, địa bàn. Cần đặc biệt quan tâm đến các nhóm đối tượng yếu thế, đối tượng khó khăn trong tiếp cận pháp luật ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…; chú trọng hơn nữa và xây dựng kế hoạch, kịch bản thật chu đáo trong truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội từ khâu xây dựng pháp luật đến tổ chức thực hiện pháp luật về an ninh, trật tự nhằm thống nhất nhận thức trong cán bộ, chiến sĩ, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Năm là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác xây dựng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và tổ chức thi hành pháp luật; tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, bảo đảm tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả. Xây dựng, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả để việc hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành nội dung thường xuyên, liên tục, lâu dài, là trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương và của từng cán bộ, chiến sĩ. Xác định việc tổ chức triển khai, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong Công an nhân dân là một bộ phận của công tác chính trị - tư tưởng, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng, hoàn thiện, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và thi hành pháp luật; nhằm giúp cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân hiểu biết, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật. Bảo đảm việc tổ chức thực hiện, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong Công an nhân dân hằng năm có tính định hướng với mục tiêu, chủ đề phù hợp, sát thực với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội lớn, các sự kiện chính trị - pháp lý trọng đại của đất nước.

Sáu là, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, lực lượng pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp Công an an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo các mục tiêu, quan điểm, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong Đề án số 08/ĐA-BCA ngày 14/3/2023 của Bộ Công an.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mỗi chúng ta, bằng những hành động cụ thể, thiết thực, chung tay lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, góp phần đưa Hiến pháp, pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, trở thành nếp sống văn hóa, văn minh của mỗi người dân, hoàn thành mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, khơi dậy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc cùng tích cực hành động, sớm hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng và nhân dân ngày càng được ấm no, hạnh phúc.

Nguồn tin: Báo CAND:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây